BIELSKA LIGA SZÓSTEK

REGULAMIN ROZGRYWEK

REGULAMIN ROZGRYWEK

Regulamin rozgrywek 1, 2, 3 ligi Bielskiej Ligi Szóstek Bielsko-Biała
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu wraz z załącznikami do niego w postaci tabeli opłat oraz wykazu kar jakie ponoszą drużyny, nie przestrzegającego niniejszego regulaminu.
§2
Organem prowadzącym rozgrywki 1, 2 i 3 ligi jest Bielska Liga Szóstek wraz z reprezentującymi ją organizatorami  dla rozgrywek w Bielsku-Białej.  
§3
W rozgrywkach bierze udział 14 zespołów 1 ligi, 12 zespołów 2 ligi oraz nie więcej aniżeli 12 drużyn 3 ligi.   
§4
1.    Rozgrywki prowadzone są w systemem jesień – wiosna, w terminach ustalonych przez komisję ligi składającą się z organizatora i zarządu dla danych rozgrywek w Bielsku-Białej.
2.    Komisja ligi w związku z warunkami atmosferycznymi lub innymi niezależnymi od organizatora rozgrywek zdarzeniami losowymi może zmienić terminarz rozgrywek w trakcie ich trwania.
§5
1.    Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty startowej, w terminie do dnia poprzedzającego datę rozegrania pierwszego spotkania w lidze.
2.    Nieopłacenie opłaty startowej w terminie, powoduje z automatu zawieszenie drużyny w prawach uczestniczenia w rozgrywkach.
3.    Każdy, wyznaczony przez drużynę kapitan, powinien mieć w swoim profilu na bl6.pl podany aktualny numer telefonu.
4. Każda drużyna oraz zawodnik zobowiązani są do kulturalnego zachowania, szanowania zawodników oraz sędziów. Na orliku obowiązuje całkowity zakaz przeklinania. Nie przestrzegania tego pkt. Będzie karane żółtą kartką.
Rozdział II – Boiska
§6
1.    Spotkania w 1, 2 i 3 lidze rozgrywane mogą być na obiektach dopuszczonych do rozgrywek przez komisję ligi. Ich lista znajduje się w podpunktach a – z. Głównym obiektem na którym rozgrywane są spotkania Bielskiej Ligi Szóstek jest Orlik wymieniony na pozycji A. Reszta obiektów jest zastępczych ,w przypadku problemów lub braku rozegrania meczu w terminie.
a.    Orlik, ulica Słowackiego 27b (Obiekt główny)
e.    … itp. Wpisać inne obiekty
2.    Dopuszczenia do rozgrywania spotkania przeprowadza komisja ligi.
3.    W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej i niezależnej od drużyn przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, możliwe jest przeniesienie go na obiekt nie wymieniony w liście z punktu 1. Z założeniem że spełnia ono wymagania do rozgrywek mini futbolu, zostanie zaakceptowane przez komisję ligi oraz kapitanów obu drużyn.
4.    Kapitanem może być tylko zawodnik, który występuje w danej drużynie.
§7
Każdy zawodnik występujący w lidze oraz podpisujący RODO wyraża zgodę na transmisję live do użytku Bielskiej ligi szóstek ,Bielskiej Federacji Sportów amatorskich i ich partnerów.
 
Rozdział III – Zawodnicy
§7
W rozgrywkach o mistrzostwo 1, 2 i 3 ligi oraz ewentualnych niższych lig, występować mogą zawodnicy którzy:
1.    
a.    Posiadają konto w portalu bl6.pl
b.    Posiadają w pełni uzupełniony profil wraz z podaniem prawdziwego imienia i nazwiska.
i.    Zdjęcie profilowe na którym dobrze widać twarz zawodnika, bez różnych przeróbek w programach graficznych, bez czapek, czy innych mogących maskować twarz zawodnika części ubioru.
ii.    Zawodnik może być dodany do drużyny na dany mecz, lecz musi kapitan o tym poinformować sędziego lub ambasadora i wprowadzić gracza w protokół meczowy. Każda drużyna musi owego gracza zgłosić mailowo na 30 min przed rozpoczęciem meczu  z uzupełnionymi danymi z pkt 1 a,b
iii.    Brak wypełnienia punktu ii skutkować będzie walkowerem na korzyść rywala bez możliwości odwołania od tej decyzji.
iv.    Są zrzeszeni w klubach występujących w:
1.    Lidze okręgowej, Klasie A, Klasie B, Klasie C, w 4 Lidze
c.    W każdej drużynie można zgłosić do kadry maksymalnie dwóch  zawodników grających w seniorach drużyny ligi 4.
d.    Zawodnicy zrzeszeni do 19 roku życia mogą występować w rozgrywkach bez ograniczeń, do momentu debiutu w drużynie seniorskiej swojego klubu, wówczas podlegają już ustaleniom z poprzednich podpunktów.
e.    Zawodnicy poniżej 17 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych.
2.    Warunkiem uczestnictwa jest gra w zgodzie z duchem fair play, z poszanowaniem innych uczestników rozgrywek oraz organów prowadzących rozgrywki 1, 2 oraz niższych lig.
3.    Zawodnicy występujący w rozgrywkach oświadczają iż mogą uprawiać sport, oraz nie posiadają żadnych przeciwwskazań do gry w piłkę nożną
a.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie spotkań kontuzje oraz inne, niezależne od niego problemy zdrowotne zawodników.
b.    Każdy zawodnik sam decyduje czy jest w stanie uprawiać sport amatorski i nie będzie dochodzić w trybie sądowym oraz innym, od organizatora odszkodowań czy innych świadczeń.
4.    W przypadku stwierdzenia że w meczu występuje, lub występował zawodnik pod innym nazwiskiem, lub bez posiadanego konta na portalu bl6.pl, drużynie w której to nastąpiło grożą sankcję dyscyplinarne takie jak:
a.    Walkower na korzyść drużyny przeciwnej.
b.    Kara finansowa w wysokości:
- W przypadku pierwszej takiej sytuacji - 300zł
- W przypadku drugiej takiej sytuacji - 350 zł
- W przypadku trzeciej takiej sytuacji - Kara usunięcia drużyny z ligi w obecnym sezonie. Możliwa wpłata 400zl i dostanie czwartej  i ostatniej szansy.
5.    Zawodnicy nie mogą występować w więcej aniżeli jednym zespole.
6.    Możliwe są przejścia zawodników pomiędzy drużynami, mogą one występować w dwóch okienkach transferowych.
a.    Okienko letnie w okresie 1 sierpnia 2023 – 1 września 2023.
b.    Okienko zimowe w okresie 1 stycznia 2024 – 20 lutego 2024.
c.    Po oknie transferowym ustalany jest zakaz usuwania i wprowadzenia zawodników
d.    Jedyny transfer poza oknem możliwy jest przy otrzymaniu zgody od ambasadorów, przy kierowaniu tych spraw na adres mailowy: bielskaliga6@gmail.com . Kontakt mailowy jest jedynym akceptowalnym kanałem komunikacji z ambasadorami.
e.    brak możliwości dopisywania zawodników na 5 kolejek przed końcem sezonu.
7.    Kadra drużyn występujących w Bielskiej Lidze Szóstek nie może przekraczać 25 zawodników
a.    Dozwolone są zmiany mające na celu uzupełnienie kadr, lub wymianę jednego zawodnika na innego po okresie transferowym, wymagana wówczas jest zgoda Komisji Ligi – zostaje one wydana lub nie po przesłaniu odpowiedniego pisma na adres e-mail bielskaliga6@gmail.com na 3 dni przed zaplanowanym meczem    
@@ Drużna która się wycofała lub zostanie wyrzucona z ligi i nie opłaci kosztów walkowerów ,jej zawodnicy zostają zawieszeni do momentu uregulowania kosztów. 
@@ Zawodnik który nie opłaci walkowerów ,zostaje zawieszony w rozgrywkach bl6 ,aż do momentu uregulowania należności.
Rozdział IV – zasady rozgrywek
§8
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi zespołami dwa spotkania, po jednym w każdej rundzie, zasada ta obowiązuje w 1 i 2 lidze, W 3 lidze zespoły mogą w zależności od ilości zespołów stoczyć ze sobą 2 lub 3 pojedynki.
§9
1.    Za zwycięstwo przyznaje się 3 (trzy) punkty.
2.    Za remis przyznaje się 1 punkt, każdej uczestniczącej w spotkaniu drużynie.
3.    Za spotkanie przegrane, nie przyznaje się punktów.
Obowiązują przepisy futsalu, między innymi brak wślizgów itp. - tutaj zmiana na:
W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną 6-osobową zgodną z unifikacją PZPN:
1.W rozgrywkach nie obowiązuje przepis dotyczący gry na „spalonym”.
2. W rozgrywkach obowiązuje całkowity zakaz gry wślizgiem zawodników grających w polu  kiedy za pomocą wślizgu atakowana jest piłka będącą w posiadaniu lub pod kontrolą przeciwnika. Wyjątkiem od tej reguły jest wślizg wykonany w celu zablokowania piłki, lub przy próbie opanowania w polu gry pod warunkiem, że w odległości 1,5m-2m nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej. Decyzję o tym czy zawodnik zagrał piłkę nie/prawidłowo wślizgiem podejmuje sędzia zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. Niedozwolone zagranie wślizgiem karane jest rzutem wolnym bezpośrednim, a w przypadku zdarzenia w polu karnym rzutem karnym, jeśli dojdzie do kontaktu między zawodnikami lub rzutem wolnym pośrednim jeśli zagranie będzie nieprawidłowe ale nie dojdzie do kontaktu między zawodnikami. Przepis nie dotyczy bramkarzy we własnym polu karnym.
3. Punkt karny wyznacza się w odległości 9 m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu słupków bramkowych, na końcowej linii pola karnego (na wysokości punktu karnego).
4. Przepisowa odległość przeciwnika znajdującego się od piłki podczas jej wprowadzania do gry na gwizdek sędziego, rzutów wolnych, autów (zagranie piłki nogą z linii bocznej) oraz rzutów rożnych wynosi 5 metrów. Zawodnik wznawiający grę może poprosić sędziego o wykonanie rzutu "na gwizdek". Wówczas sędzia informuje o takim wznowieniu odsuwając przeciwników na przepisową odległość. Jeżeli zawodnik wykona rzut przed sygnałem gwizdka będzie ukarany:
- napomnieniem (żółta kartka) - dotyczy rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich, rzut powtarza się
- stratą piłki bez kary indywidualnej - dotyczy zagrania piłki z autu
5. Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik celowo opóźnia wznowienie gry (gra na czas, uporczywe marnowanie czasu) zawodnik ten zostanie napomniany żółtą kartką.
6. Jeżeli zawodnik umyślnie blokuje lub podbiega do piłki w momencie wznawiania gry uniemożliwiając rozpoczęcie gry winny jest niesportowego zachowania karanego napomnieniem – żółta kartka.
7. Czas na wznowienie gry (aut, aut od bramki, rzut wolny, rzut rożny) dla zawodnika oraz bramkarza wynosi 5 sek. Po przekroczeniu w/w czasu sędzia ma prawo odgwizdać przewinienie techniczne i wskazać rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. Wznowienie gry z autu wykonywane jest z linii bocznej boiska lub odległości 25 cm od linii bocznej za boiskiem. W sytuacji przekroczenia limitu 5 sekund przy wykonywaniu rzutu rożnego grę rozpoczyna bramkarz drużyny przeciwnej.
8. Gra: 5 + 1 
9. Minimalna ilość zawodników jednej drużyny aby mecz mógł się odbyć wynosi 5 osób. Jeżeli w trakcie meczu liczba zawodników jednej drużyny będzie mniejsza niż 5 osoby sędzia zobowiązany jest zakończyć zawody.
10. Zmiany zawodników w trakcie meczu: lotne - hokejowe w wyznaczonej do tego strefie zmian. (tj. przy ławce rezerwowej). Ilość zmian jest nieograniczona. Za nieprawidłową zmianę karę otrzymuje zawodnik wchodzący – żółta kartka.
11. Mecze rozgrywane są wyłączanie piłkami ligowymi przeznaczonymi do gry na orliku. Jeżeli drużyna wykopię piłkę poza boisko, jej zawodnicy są zobowiązani do przyniesienia piłki! W przypadku zignorowanie tego przepisu na drużynę zostanie nałożona kara finansowa – w wysokości kosztów nowej piłki
12. Kapitan każdej drużyny musi posiadać opaskę kapitana i tyle zawodnik z taką opaską ma możliwość dyskusji z sędzią prowadzącym zawody.
13.  Wszystkie inne, nie wymienione w punkcie sytuacje, zachowania będą karane zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną 2023/2024: Artykuł 12 - "Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie". 
14. Drużyna która zgubi piłkę ligową,musi ja odkupić w terminie 7 dni.
§10 1.    Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn wypisują protokół meczowy, następnie go podpisują i przekazują sędziemu nie później aniżeli 10 minut przed spotkaniem. Raporty meczowe muszą być dostarczone PRZED  meczem, nie ma możliwości rozegrania spotkania bez ich dostarczenia. a.    W sprawozdaniu meczowym znajdować się muszą: i.    Wynik końcowy spotkania – po meczu ii.    Wynik po pierwszej połowie spotkania – po meczu iii.    Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach w każdej z drużyn – przed meczem! iv.    Strzelcy bramek (minuty zdobycia bramki nie są wymagane) - Wypełnia sędzia. v.    Kary udzielone zawodnikom, z opisem przyczyn ukarania zawodnika /wypełnia sędzia/ b.    W przypadku braku wypełnienia sprawozdania przez kapitana skutkować będzie walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej. i.    W przypadku braku uzupełnienia danych w sprawozdaniu meczowym przez arbitra, sędzia zostaje ukarany karą finansową w wysokości wynagrodzenia za dany mecz. 2.    Obie, uczestniczące w meczu drużyny zobowiązane są do stawienia się na zawody nie później aniżeli 10 minut przed ich rozpoczęciem. 3.    Drużyna w wyjątkowych sytuacjach może spóźnić się na mecz maksymalnie do 5 minut, a sędzia główny spotkania ma obowiązek ten fakt odnotować w sprawozdaniu meczowym. Kary za  spóźnienie się na mecz: 1. Pierwsza sytuacja - upomnienie. 2. Druga sytuacja - 50zł. 3. Trzecia i każda następna sytuacja - 100zł. Kary obowiązują i są naliczane na cały okres trwania rozgrywek. Drużyna w ciągu całego sezonu ,może dwukrotnie przełożyć spotkanie.
a)Drużyna która chce przełożyć więcej niż dwa razy,za każdy dodatkowy raz musi uiścić opłatę w wysokości 100zl.
§11 1.    Spotkania rozgrywane są w terminach wyznaczonych przez komisję ligi i podane do wiadomości zainteresowanych zespołów w oficjalnym komunikacie na odpowiedniej grupie ambasadorów i kapitanów drużyn na portalu Facebook. Strona bl6. a.    Każda z drużyna ma możliwość dokonania zmian terminu rozegrania tylko dwóch spotkań w sezonie. 2.    Zmiany w terminarzu dokonywane są tylko za zgodą komisji ligi i tylko w przypadku ich odpowiedniego umotywowania, nie później aniżeli 14 dni od pierwotnej daty rozegrania spotkania. a.    W przypadku zmiany terminu spotkania, obie drużyny wyrażają zgodę na możliwość rozgrywania meczów dzień po dniu, lub w wyjątkowych sytuacjach dwóch spotkań w przeciągu jednego dnia (spowodowane jest to ograniczoną ilością godzina jaką dysponuje liga na orliku w Bielsku-Białej. b.    W przypadku rozgrywania przełożonego spotkania poza obiektem w Bielsku-Białej, drużyny solidarnie po połowie pokrywają koszt dojazdu sędziemu na przełożone spotkanie. 3.    W żadnym wypadku data przesuniętego spotkania nie może przypadać po zakończeniu sezonu. §12 1.    Każda drużyna wyjeżdża na mecz na własny koszt. 2.   Każda drużyna musi posiadać jednolite koszulki, każda z nich musi posiadać unikatowy numer powiązany z zawodnikiem w sprawozdaniu meczowym, drużyny owe numery muszą przed sezonem zgłosić do zarządu BL6 , wraz z aktualnymi numerami zawodników. Każda drużyna musi wybrać stroje w których będzie występowała przez połowę sezonu/cały sezon, z numerami przypisanymi do danego zawodnika! Zawodnik z drużynie ,który nie będzie miał jednolitej koszulki( nie dotyczy nowych graczy i drużyn przez 2 tygodnie od zgłoszenia) nie będzie dopuszczony do gry w danym meczu. Sędzia będzie miał prawo ,nie dopuścić takiego zawodnik do zawodów sportowych. Jeżeli sędzia dopuści ,drużyna przecina nie musi wyrażać na to zgody i prosić o walkower.( Ten przepis obowiązuje tylko przed meczem. §13 1.    Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu drużyn spotkanie nie dojdzie do skutku lub zostanie przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry i nie zostanie ukończone, komisja ligi może zarządzić powtórzenie całego spotkania lub jego dokończenie w wyznaczonym przez komisję terminie. 2.    W innych przypadkach komisja ligi zweryfikuje zawody walkowerem na niekorzyść drużyny, z winy której zawody nie zostały rozegrane lub dokończone, oraz może nałożyć na ten zespół inne kary dyscyplinarne włącznie z karami finansowymi lub nawet wykluczeniem z rozgrywek. §14 W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek 1 ligi, lub jej wykluczeniem ze względów dyscyplinarnych, zastosowane zostaną następujące zasady: 1.    Pozostałe do rozegrania spotkania zostaną odwołane, a rywale otrzymają punkty walkowerem (wynik 0:10) 2.    Drużyna która wycofa się z rozgrywek lub zostanie z niej wykluczona, ukarana zostanie karą finansową, brak jej uiszczenia zablokuje możliwość rozgrywania przez nią meczów w Bielskiej Lidze Szóstek przez okres 2 sezonów, oraz zawodników w niej zgłoszonych. 3.    Drużyna która wycofa się z rozgrywek podczas ich trwania, zostanie po zakończeniu sezonu zdegradowana o dwie klasy rozgrywkowe niżej. a.    Brak opłacenia kary finansowej w terminie do rozpoczęcia następnego spotkania skutkować będzie weryfikacją kolejnych spotkań jako walkower na korzyść rywala ukaranej drużyny. §15 1.    Wszelka działalność drużyny, jej zawodników oraz kibiców na boisku lub poza nich, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię sportu piłkarskiego, organizatora czy nich samych, stwierdzona w czasie rozgrywek 1, 2 i niższych lig, przypadku braku sportowej postawy, ambicji i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz w innym nie uzasadnionym spadku formy zawodników – może skutkować podjęciem przez komisję ligi następujących decyzji: a.    Pozbawienie drużyny zdobytych punktów i bramek w zawodach b.    Nakazanie rozegranie ponownie spotkania c.    Wprowadzeniem ujemnych punktów w ilości od 1 do 30 w bieżącym sezonie lub od nowego sezonu rozgrywkowego. §16 1.    W przypadku awarii własnego środka lokomocji, który uniemożliwia lub powoduje opóźnienie w dotarciu na zawody, kapitan drużyny powinni zawiadomić rywala o zaistniałej sytuacji najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. Jeżeli opóźnienie wynosić będzie do 15 minut, wówczas rywale są zobowiązani do odczekania czasu spóźnienia. Po jego upływie zawody kończą się walkowerem na korzyść drużyny oczekującej. 2.    Drużyna która z własnej winy nie zjawi się na zawodach bez poinformowania 7 dni przed rozegraniem danego meczu odpowiednich organów prowadzących rozgrywki oraz drużyny przeciwnej, przegrywa mecz walkowerem 0:10 oraz - 3 punkty, a przed tym terminem tylko przegrana meczu 10:0. Mecz można przełożyć z 2 tygodniowym poinformowaniem odpowiednich organów prowadzących rozgrywki. Każdej drużynie przysługuje 2-krotnie takowa możliwość 3.    Kara finansowa za oddanie walkowera po terminie 7 dni od rozegrania danego meczu w wysokości: - W przypadku pierwszej takiej sytuacji - 300zł - W przypadku drugiej takiej sytuacji - 350 zł - W przypadku trzeciej takiej sytuacji - 400 zł - W przypadku czwartej takiej sytuacji - wykluczenie z aktualnych rozgrywek i spadek do niższej ligi Rozdział V – Sprawy Dyscyplinarne §17 Drużyna która otrzyma walkower w trakcie meczu ,również opłaca karę finansową. Drużyna która poinformuje zarząd 13 dni przed meczem o tym że nie pojawi się na meczu, otrzymuje karę finansową zgodnie z wytycznymi wyżej. Drużyna ukarana zawieszeniem lub dyskwalifikacją czasową, nie może brać udziału w zawodach 1, 2 oraz niższych lig. 1.    Za wykroczenia i przewinienia drużyn, ich zawodników oraz kibiców stosuje się kary finansowe oraz czasowego zawieszenia. 2.    Kary przewidziane w załączniku do regulaminu można wymierzać kapitanom drużyn, zawodnikom za sprzeczne z duchem sportu zachowanie, nie respektowanie regulaminu oraz zasad panujących w rozgrywkach Bielskiej Ligi Szóstek 3.    W trakcie spotkań decyzje sędziego są ostateczne i nie podlegają żadnej dyskusji, za próbę ich ignorowania zawodnicy karani będą zawieszeniem na okres nie krótszy aniżeli 3 spotkania, lub 3 tygodnie. a.     Za wybitnie niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego, ambasadora rozgrywek czy innych osób funkcyjnych (krzyk, obraza, próba zastraszania czy naruszenie nietykalności cielesnej) komisja ligi może zawiesić zawodnika na okres nie krótszy aniżeli 30 dni. 4.    Zawodnicy mogą być w czasie meczu karani: a.    Kartkami żółtymi i czerwonymi b.    Kartka żółta – zespół gra 2 minuty w osłabieniu lub do utarty bramki. 5.    Otrzymanie w rozgrywkach bezpośrednio czerwonej kartki skutkuje: a.    Karą dyskwalifikacji dla zawodnika w następnym spotkaniu. b.    Drużyna gra przez okres 5 minut w osłabieniu, bez możliwości powrotu ukaranego zawodnika na boisko 6.    Kary za żółte kartki kumulują się i: a.    Po otrzymaniu przez zawodnika kartki numer: i.    4, 8, 12 i każdej następnej, zawodnik karany jest dyskwalifikacją na 1 mecz 7. Zawodnik za niesportowe zachowanie wobec organizatorów, sędziów i innych zawodników może zostać ukarany przez zarząd ligi karą finansową i/lub wykluczeniem z meczów w rozgrywkach ligowych nawet dożywotnio. 8.Zawodnik obrażający innych uczestników, ambasadorów, przebywający na obiekcie sportowym pod wpływem alkoholu lub innych psychoaktywnych używek, zostaje zdyskwalifikowany na okres nie krótszy aniżeli 6 miesięcy. 9. W przypadku wystąpienia podczas zawodów zawodnika nieuprawnionego do gry kapitan drużyny może zgłosić zaistniałą sytuację sędziemu najpóźniej do 15 minut po zakończeniu zawodów. Jeśli istnieje podejrzenie, że zawodnik gra pod innym nazwiskiem jest zobligowany do przedstawienia dokumentu tożsamości, a jeżeli takiego nie posiada, komisja ligi wyznacza termin w którym powinien wstawić się z takowym dokumentem razem z sędzią oraz kapitanem drużyny zgłaszającej sprawę.  Rozdział VI – Awans i spadek §18 1.    W rozgrywkach kolejność w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów na koniec sezonu, przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decydują: a.    Bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami b.    Przy równej ilości punktów, korzystniejszy bilans bramkowy c.    Przy dalszej równości, bilans bramkowy z całego sezonu d.    Przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek e.    W przypadku dalszej równości w przypadku zespołów walczących o podium lub decydujących o spadku, komisja ligi zarządza dodatkowe spotkanie 2.    Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi zespołami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. 2, pkt a, b, c, d. 3.    Drużyny które zajmą 13 i 14 miejsca w tabeli 1 ligi, w kolejnym sezonie występować będą w 2 lidze, a 11 i 12 miejsce zagra w barażu z 3 i 4 miejsce z 2 ligi a.    Awans do 1 ligi po sezonie uzyskają zespoły zajmujące pierwsze dwa miejsca w 2 lidze, a 3 i 4 miejsce zagra baraż z 11 i 12 miejscem z 1 ligi 4.    Drużyny które zajmą 15 i 16 miejsca w tabeli 2 ligi, w kolejnym sezonie występować będą w 2 lidze. a.    Awans do 2 ligi po sezonie uzyskają zespoły zajmujące pierwsze dwa miejsca w 3 lidze. Rozdział VII – Postanowienia końcowe §19 1.    Drużyna która uważa że wynik spotkania został wypaczony poprzez niesportową postawę rywali może w terminie 48 godzin po zakończeniu meczu wnieść protest do komisji ligi w celu zbadania poprawności uzyskanego wyniku. a.    Decyzja komisji ligi jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania do instancji wyższej. 2.    Drużyna która nie stawiła się na zawody 1 ligi i nie została usprawiedliwiona przez komisję ligi, zobowiązana jest pokryć koszty przeciwnikowi z tytułu utraconego terminu. a.    O wysokości odszkodowania, decyduje organ prowadzący rozgrywki po rozpatrzeniu zasadności rachunku wystawionego przez poszkodowanego. b.    Kwota odszkodowania nie może być niższa aniżeli wyliczona z poniższego wzoru: i.    Liczba zawodników wpisanych do protokołu x dwukrotność ceny normalnego biletu komunikacji miejskiej 3.    Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach, mają obowiązek zapoznawania się z informacjami podawanymi przez organ prowadzący rozgrywki na odpowiedniej dla danej klasy rozgrywkowej grupie na Facebooku oraz przesyłanych drogą mailową. 4.    Nieznajomość obowiązujących przepisów lub też tłumaczenie się nie zapoznaniem z komunikatami, nie stanowi do uwzględnienia protestów lub odwołań.  5.    Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje komisji ligi oraz ambasadorom odpowiedzialnych za daną ligę. 6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez komisję ligi i obowiązuje na sezon 2023/2024. 7. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do ligi dobrowolnie i bez żadnej dodatkowej opłaty godzi się na transmisje live, oraz użycie materiałów(w tym swoich wizerunków) na potrzeby bl6.pl bielska federacje sportów amatorskich i jej partnerów. 1.Mistrzostwa Polski ,Puchar Polski i Eliminacje a)Dryżyna która wywalczy miejsce, do turniejów podanych wyżej ,musi w nich grać ,swoim obecnym składzie w którym występowała w turnieju lub lidze bl6. b)W przypadku nie dotrzymania punktu a regulaminu, wszyscy zawodnik zostaną zdyskwalifikowani na okres roku gry w BL6 ,a kapitan na okres dwóch lat.
c)Zawodnik, który chce jechać ze swoją drużyną, na MP, EMP czy PP. Musi mieć minimum 30% rozegranych meczów w lidze
bl6